Acest site este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Investește în oameni!

DESPRE PROIECT

“Inclusiv – Rețea de centre suport pentru integrarea persoanelor vulnerabile pe piața muncii în 6 regiuni din România” este un proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 - Investeşte în oameni!

Proiectul își propune creșterea nivelului de calificare a 1200 de persoane aparținând grupurilor vulnerabile din 6 regiuni ale României (Nord-Vest, Sud-Vest Oltenia, Nord-Est, Sud-Est, Vest și București-Ilfov) prin furnizarea de programe integrate de consiliere și formare profesională în vederea integrării sau reintegrării pe o piață a muncii flexibilă și incluzivă.

Grupul țintă al proiectului este format din: 50 de persoane cu dizabilități, 180 de persoane de etnie romă, femei, 210 de persoane din familii cu peste 2 copii, 120 de persoane din familii monoparentale, 30 de persoane afectate de boli ocupaționale, 6 persoane fără adăpost, 12 tineri peste 18 ani care părăsesc sistemul instituționalizat de protecție a copilului, 412 femei, 180 de persoane aparținând altor grupuri vulnerabile (Ex. beneficiari de venit minim garantat).

Rezultate propuse:

  • Înființarea și operaționalizarea a 6 centre de incluziune socială în regiunile Nord-Vest, Sud-Vest Oltenia, Nord-Est, Sud-Est, Vest și București-Ilfov

  • Organizarea a 42 de cursuri de calificare

  • Instruirea a peste 1100 de persoane din grupul țintă a proiectului

  • 1400 persoane beneficiare ale serviciilor celor 6 Centre de Incluziune Socială

  • Realizarea unui studiu interregional în vederea identificării şi analizei factorilor care restrâng gradul de angajabilitate al persoanelor vulnerabile și a identificării şi evaluării competenţelor care cresc gradul de angajabilitate a persoanelor din grupul ţintă

Consorțiul de implementare a proiectului este format din 5 organizații:

Asociația “Pactul Regional Nord-Vest pentru Ocupare și Incluziune Socială” (Solicitant)
Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca (Partener 1)
Fundația World Vision România (Partener 2)
Fundația pentru Dezvoltarea Asociațiilor de Ajutor Mutual (Partener 3)
Landsbond der Christelijke Mutualiteiten (Partener 4)

Asociația “Pactul Regional Nord-Vest pentru Ocupare și Incluziune Socială” este una dintre cele mai puternice și mai reprezentative structuri asociative din Regiunea de Nord-Vest care grupează actori sociali (firme, ONG-uri, universități, Consilii Județene, AJOFM-uri, Inspectorate școlare etc) interesați în dezvoltarea resurselor umane și, în acest context, în absorbția fondurilor europene de coeziune puse la dispoziția României prin Fondul Social European / POS DRU. În acest moment, PROIS-NV are 75 de membri, aceștia implementând, în calitate de solicitanți sau parteneri, peste 150 de proiecte co-finanțate de Fondul Social European cu valoarea totală de peste 140 milioane EURO.

Rolul PROIS-NV este de a reprezenta interesele membrilor și a Regiunii de Nord-Vest în relație cu autoritățile centrale sau cu alți parteneri de la nivel regional, național sau internațional. De asemenea, Pactul are rolul de a promova și sprijini politicile de dezvoltare a resurselor umane pe termen mediu și lung din Transilvania de Nord pentru ca resursele financiare să fie distribuite conform necesităților identificate la nivel regional și local într-o manieră mai clară și mai directă. Aceasta presupune, de asemenea, monitorizarea celor existențe, și evaluarea rezultatelor.

Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca (Partener 1) este cea mai mare universitate publică din România, recunoscută ca instituție academică de elită pe plan național, cea mai bine plasată universitate românească în clasamentele internaționale. UBB are în structura sa 21 de facultăți formate din 91 de departamente, 12 extensii universitare și peste 50 de institute și centre de cercetare. UBB, prin programele sale, școlarizează aproximativ 42.000 de studenţi. Strategia de cercetare a universității încurajează dezvoltarea cercetării fundamentale și cercetării aplicate cu caracter multi si interdisciplinar, a inovării și transferului tehnologic. În acest moment UBB reprezintă unul dintre cei mai importanți actori în domeniul accesării fondurilor nerambursabile, având calitatea de beneficiar al unui număr de 30 proiecte și calitatea de partener într-un număr de 39 proiecte finanțate din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007–2013.

Fundația World Vision România (Partener 2) încă din anul 1997, de la înființare, a avut ca prioritate a intervențiilor sale, acțiuni precum promovarea drepturilor copilului și tânărului, facilitarea accesului la educație pentru grupurile vulnerabile din regiunile defavorizate sau pentru grupurile sociale aflate în situații de risc, activități de asistență umanitară în situații de urgență. Preocuparea WVR a fost aceea de a stimula implicarea și participarea membrilor comunităților rurale, astfel încât aceștia să acționeze în acord cu nevoile copiilor și tinerilor cu dizabilități fizice, psihice și sociale, fără a face discriminare pe criterii de rasă, etnie, zona de rezidență, gen sau religie. În domeniul protecției copilului, parteneriatele pe care WVR le-a desfășurat cu autorități naționale de profil au generat un transfer reciproc de bune practici și de experiență în domeniul inserției grupurilor vulnerabile pe piața muncii.

Fundația pentru Dezvoltarea Asociațiilor de Ajutor Mutual (Partener 3) a fost înființată în 1999, ca rezultat al unui proiect finanțat de Guvernul Flamand, într-un parteneriat între Belgia și România. Principala rațiune de existență a FDAAM este aceea de a acorda sprijin în înființarea și dezvoltarea de Asociații de Ajutor Mutual. Încă din 1999 se deschide ADAM Slatina Timiș, apoi Cluj, București, Moldovița, Borșa (cu un număr total ce depășește 10.000 de membri/beneficiari). Începând cu 2008 iau ființă Consiliile Locale de Sănatate în peste 20 de comunități răspândite pe tot teritoriul României. Prin aceste structuri se oferă sprijin pentru îmbunătățirea îngrijirilor de sănătate, în beneficiul tuturor cetățenilor. Fundația coordonează din punct de vedere metodologic activitatea Asociaţiilor de Ajutor Mutual (ADAM) și a Consiliilor Locale de Sănătate. Asociaţiile de Ajutor Mutual (ADAM) sunt structuri locale în domeniul sănătăţii, care contractează ori colaborează cu furnizorii de servicii medicale/sociale pentru a oferi servicii de sănătate accesibile propriilor membri şi comunităţii în ansamblu. CLS sunt grupuri informale de voluntari şi profesionişti, care analizează, discută şi se îngrijesc de starea de sănătate și a serviciilor de sănătate din comunitatea respectivă.

Landsbond der Christelijke Mutualiteiten (Partener 4) este un actor major în sistemul belgian de îngrijire a sănătății, cu o responsabilitate importantă în gestionarea sistemului național de sănătate și cu o bogată activitate de parteneriat cu furnizori de servicii locali. LCM are și o puternică structură pentru educație și pentru cercetare. Organizația este una de tip Asociație de Ajutor Mutual și Fonduri de Boală. LCM este o organizație care are 4,5 milioane de membri, adică 45 % din populația Belgiei. Una dintre obiectivele cele mai importante este să reintegreze persoanele în societate după perioade de boală, având dizabilități sau alte situații care i-au împiedicat să aibă o viață profesională activă, etc. Instruiește în mod regulat persoane care apoi devin consilieri în filialele regionale. LCM lucrează și cu alți specialiști cu scopul de a ajuta persoanele în reintegrarea lor socială. Importantă este și rețeaua de voluntari ai LCM, unde sunt active peste 80.000 de persoane, voluntari care sprijină efectiv oamenii din grupurile vulnerabile să se reintegreze social și profesional. LCM are un departament de presă și un department pentru campanii în care funcționează experți specializați în campanii de sensibilizare și reinserție socială și profesională.

Flux de știri

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României